ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

หลักสูตรรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติพิชิตไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดู 3608 ครั้ง ลงทะเบียน 1177 คน