ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning  

2.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

ผู้จัดทำหลักสูตร : สพป.สระแก้ว เขต 2
 

ดู 20749 ครั้ง ลงทะเบียน 962 คน จบหลักสูตร 15 คน