ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยวินัย และการดำเนินการทางวินัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยหมวดวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

         2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นสูง ในการพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ได้อย่างมีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเป็นสำคัญ

         3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเรียนรู้ ตามการปรับเปลี่ยนของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัล และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี


ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 9283 ครั้ง ลงทะเบียน 465 คน จบหลักสูตร 25 คน