ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 7989 ครั้ง ลงทะเบียน 359 คน จบหลักสูตร 15 คน