ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

มาตรฐานวิชาชีพครู

1. มาตรฐานวิชาชีพครู

2. วัตถุประสงค์

    2.1   เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู

    2.2   เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา / ข้าราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา /  ประชาชนและผู้ที่สนในทั่วไป

4.  เนื้อหา

          4.1  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2556

          4.2  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ /2) พ.ศ. 2561

          4.3  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 4.4  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 4.5  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ. 2559

 

 4.6  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562


 

          ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

 

 

ดู 23339 ครั้ง ลงทะเบียน 691 คน จบหลักสูตร 17 คน