ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

วัตถุประสงค์           1.   เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนที่เข้า โครงการโรงเรียนสุจริตได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการ

                          ๒.   เพื่อเป็นแนวทางในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต

ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 9175 ครั้ง ลงทะเบียน 443 คน จบหลักสูตร 15 คน