การใช้งานอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์  

        1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต
        2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อื่นได้

กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

ผู้จัดทำหลักสูตร  :  สพป.สระแก้ว เขต 2
 

ดู 15092 ครั้ง ลงทะเบียน 736 คน จบหลักสูตร 58 คน