ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ

          2.เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอ่านข้อความ บทความภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณได้


ผู้จัดทำหลักสูตร สพป.สระแก้ว เขต2

ดู 10607 ครั้ง ลงทะเบียน 482 คน จบหลักสูตร 8 คน