ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้


ผู้จัดทำ สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 8008 ครั้ง ลงทะเบียน 326 คน จบหลักสูตร 6 คน