ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ                 
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้ 

ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป. สระแก้ว เขต 2 


ดู 10385 ครั้ง ลงทะเบียน 418 คน จบหลักสูตร 11 คน