ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

วิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย

เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้


ผู้จัดทำหลักสูตร สพป.สระแก้ว เขต2

ดู 18414 ครั้ง ลงทะเบียน 837 คน จบหลักสูตร 32 คน