ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

สื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของสื่อการเรียนการสอน ประเภทของสื่อการเรียนการสอน ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน และคุณค่าของสื่อการเรียน การสอน

2.   เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ผู้จัดทำหลักสูตร : สพป.สระแก้ว เขต 2


ดู 20640 ครั้ง ลงทะเบียน 947 คน จบหลักสูตร 36 คน