ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
     2. เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการงานเอกสาร จัดรูปแบบข้อความ แทรกวัตถุลงในเอกสารได้
     3. เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถตั้งค่าการพิมพ์ และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา

        โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปะหน้า แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด

        ในปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมประมวลผลคำ ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของโปรแกรมประมวลผลคำรุ่นใหม่ จะประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เครื่องมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการ แสดงตัวอักษรและการจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทำจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

ผู้จัดทำหลักสูตร  :  สพป.สระแก้ว เขต 2
 

ดู 18449 ครั้ง ลงทะเบียน 610 คน จบหลักสูตร 44 คน