ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

พัฒนาความรู้ด้านงานสารบรรณ

คำอธิบายหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ให้ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาและวิธีการ  ขั้นตอนในการดำเนินงานด้านงานสารบรรณ และหนังสือที่ใช้ในระบบงานราชการและการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

2. เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ และการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ

3. เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานเอกสาร งานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2


ดู 13464 ครั้ง ลงทะเบียน 669 คน จบหลักสูตร 43 คน