ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การเขียนโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนโครงการ

ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

 

ดู 9520 ครั้ง ลงทะเบียน 460 คน จบหลักสูตร 19 คน