ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การนิเทศภายในโรงเรียน

วัตถุประสงค์

       ๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้เข้าใจความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน

       ๒. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 15839 ครั้ง ลงทะเบียน 470 คน จบหลักสูตร 2 คน