ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

๒. เพื่อให้ผู้ศึกษานำความรู้เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำหลักสูตร    สพป.สระแก้ว เขต 2  

ดู 10864 ครั้ง ลงทะเบียน 486 คน จบหลักสูตร 15 คน