ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หลักสูตร        พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานแห่งรัฐ

                   และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

 

                   ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 9417 ครั้ง ลงทะเบียน 477 คน จบหลักสูตร 19 คน