ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องประเมินสมรรถนะของผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ได้

ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2
ดู 22279 ครั้ง ลงทะเบียน 881 คน จบหลักสูตร 15 คน