ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

     2) เพื่อให้ผู้ศึกษาแยกแยะพฤติกรรมที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

 

ผู้จัดทำหลักสูตร   สพป.สระแก้ว เขต 2
 

ดู 48778 ครั้ง ลงทะเบียน 1660 คน จบหลักสูตร 55 คน