ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

รอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติพิชิตไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ศึกษากระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักสุขบัญญัติ 10 ประการ

      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้และสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ได้อย่างถูกต้อง


ผู้จัดทำหลักสูตร  สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 25042 ครั้ง ลงทะเบียน 1177 คน จบหลักสูตร 130 คน