ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     ๒. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

วิทยากร

สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 10280 ครั้ง ลงทะเบียน 460 คน จบหลักสูตร 0 คน