ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

หลักสูตร Take care คนพิเศษ ตอนที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1N01zpxjr1ZC94C_JtqcTpE2gH35G5K0c/view?usp=sharing

ดู 6022 ครั้ง ลงทะเบียน 319 คน จบหลักสูตร 0 คน