ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

Microsoft PowerPoint สร้างงานนำเสนอสู่งานวิชาการ

https://drive.google.com/file/d/16zkX2X9Yyl71BONybReu82Ia30X8z4lt/view?usp=sharing

ดู 53547 ครั้ง ลงทะเบียน 1555 คน จบหลักสูตร 0 คน