ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ

ผู้จัดทำหลักสูตร : สพป.สระแก้ว เขต 2

ดู 12712 ครั้ง ลงทะเบียน 689 คน จบหลักสูตร 0 คน