ลงทะเบียนเรียน ประวัติการสอบ

เกณฑ์การจบหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)

การสร้างความรับรู้การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง โดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) (6 ชั่วโมง)

ดู 3868 ครั้ง ลงทะเบียน 228 คน จบหลักสูตร 0 คน